List of all publications

Most of my publications are available and can be downloaded on Academia.edu or (latest publications) ResearchGate.

Updated 5 December 2019

A Peer-reviewed scientific articles

In journals and edited books

 • Rastas, Anna (2021) Museot, rasismi ja antirasismi [Museums, racism, and anti-racism]. In Rastas, Anna & Leila Koivunen (eds) Marginaaleista museoihin [From Margins to Museums]. Tampere: Vastapaino, 163 – 191.
 • Rastas, Anna & Leila Koivunen & Kalle Kallio (2021) Vastuullinen museotyö. Marginaalien tunnistamisesta vähemmistöjen mukaan ottamiseen ja dekolonisointiprojekteihin. [Responsible museum work. From identifying marginalization to inclusion and decoloniality]. In Rastas, Anna & Leila Koivunen (eds) Marginaaleista museoihin [From Margins to Museums]. Tampere: Vastapaino, 21 – 56.
 • Rastas, Anna & Poelman, Sanna (2021) Suomalaisen Sosiologian värisokea piste [Color-Blind Sociology? Racialized Relations in Research on Finnish Society]. Sosiologia 1/2021: 3-20.
 • Koivunen, Leila ja Anna Rastas (2020) Suomalaisen historiantutkimuksen uusi käänne? Kolonialismikeskustelujen kotouttaminen Suomea koskevaan tutkimukseen. [A New Turn in Finnish History? The Intergration of discussions on Colonialism into Researech in Finland] Historiallinen Aikakauskirja 118:4, 427-437.
 • Rastas, Anna (2020) Diaspora Childhoods. In Erica Burman and Dan Cook (eds) The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies. Sage Publications Ltd.
 • Rastas, Anna (2020) Involving diaspora communities through action research. A collaborative museum exhibition on the African presence in Finland. In Espinoza Garrido, Felipe, Caroline Koegler, Deborah Nyangulu and Mark U. Stein (eds) Locating African European Studies. London: Routledge, 79-91.
 • Rastas, Anna and Kaarina Nikunen (2019) Introduction: Contemporary African and Black Diasporic Spaces in Europe. Open Cultural Studies, 2019:3, 207-218. DOI: doi.org/10.1515/culture-2019-0019.
 • Rastas, Anna and Elina Seye (2019) Music and Anti-Racism: Musicians’ Involvement in Anti-Racist Spaces. Popular Music and Society. Popular Music & Society, 42:5, 592-610. Published online: 22 Oct 2018.
 • Rastas, Anna (2019) The emergence of race as a social category in Northern Europe. In Essed, Philomena, Karen Farquharson, Kathryn Pillay and Elisa Joy White (eds) Relating Worlds of Racism: Dehumanization, Belonging and the Normativity of European Whiteness. Cham: Palgrave Macmillan, 357–381.
 • Rastas, Anna and Leena Peltokangas (2018) Rosan jäljillä kolmella mantereella. Tulkintoja ylirajaisuudesta ja muuttuvasta suomalaisuudesta. In Lamberg, Marko, Ulla Piela and Hanna Snellman (eds) Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97. Helsinki, Suomen Kirjallisuuden Seura, 86–103.
 • Rastas, Anna (2016) Toimijuus edellä. Näyttely analyysina yhteisöistä ja kulttuurisista muutoksista. In Jouhki, Jukka and Tytti Steel (eds) Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Ethnos-toimite 18. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.: Helsinki, 125–164.
 • Rastas, Anna and Elina Seye (2016) Music as a site for Africanness and Diaspora Cultures: African Musicians in the White Landscape of Finland. African and Black Diaspora: An International Journal, 9:1, 82-95. DOI:10.1080/17528631.2015.1055652
 • Rastas, Anna (2014) Talking Back: Voices from the African Diaspora in Finland. In McEachrane, Michael (ed.) Afro-Nordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe. London and New York: Routledge, 187-207.
 • Rastas, Anna (2013) Ethnic identities and transnational subjectivities. In Spickard, Paul (ed.) Multiple Identities: Migrants, Ethnicity, and Membership. Bloomington: Indiana University Press, 41-60.
 • Rastas, Anna (2013) Nimeämisen politiikka ja rasismin rajaamat sosiaaliset suhteet. In Lehtonen, Mikko (ed.) Liikkuva maailma. Liike, rajat ja tieto. Tampere: Vastapaino, 153-175.
 • Rastas, Anna (2013) Alille, Ainolle, Fatimalle ja Villelle. Suomalainen lapsilukija afrikkalaisten diasporasta. In Rastas, Anna (ed.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 83-114.
 • Heikkilä-Halttunen, Päivi and Anna Rastas (2013) Lastenkirja maahanmuuttajana. Kuinka etiopialaiset sadut ja tarinat kääntyvät suomalaiseen kulttuuriin. In Rastas, Anna (ed.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 215-238.
 • Rastas, Anna (2013) Transznacionális gyökerek és rasszizmus a gyerekek és a fiatalok körében. In Domokos, Johanna (ed.) Finnek? Tanulmányok a multikulturális Finnországról [Finns? Studies on multicultural Finland, 378 p.] Ambroobook Kiadó. [Hungarian publisher]
 • Rastas, Anna (2012) Reading history through Finnish exceptionalism. In Loftsdottir, Kristin and Lars Jensen (eds) Whiteness and Postcolonialism in the Nordic Countries: Exceptionalism, migrant others and national identities. Burlington, VT: Ashgate, 89-103.
 • Rastas, Anna (2011) Writing our future history together: Applying participatory methods in research on African Diaspora in Finland. In Brancato, Sabrina (ed.) Afroeuropean Configurations: readings and projects. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 98-120.
 • Löytty, Olli and Anna Rastas (2011) Afrikka Suomesta katsottuna. In Teppo, Annika (ed.) Afrikan aika – näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 23-37.
 • Rastas, Anna (2010) Haastatteluaineistojen monet tehtävät etnografisessa tutkimuksessa. In Ruusuvuori, Johanna, Pirjo Nikander and Matti Hyvärinen (eds) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 64-89.
 • Rastas, Anna and Jarkko Päivärinta (2010) Vastapuhetta afrikkalaisten diasporasta Suomessa. Kulttuurintutkimus, 27:4, 45-63.
 • Rastas, Anna (2009) Racism in the everyday life of Finnish children with transnational roots. Barn – Nordic Journal of Child Research, 1/2009, 29-43.
 • Rastas, Anna (2008) Kuinka rasismi värittää kulttuureja ja identiteettejä. In Lahikainen, Anja-Riitta, Raija-Leena Punamäki and Tuula Tamminen (eds) Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: WSOY, 245-265.
 • Rastas, Anna (2007) Neutraalisti rasistinen? Erään sanan politiikkaa. In Kuortti, Joel, Mikko Lehtonen and Olli Löytty (eds) Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 119-141.
 • Rastas, Anna (2005) Racialising categorization among young people in Finland. YOUNG: Nordic Journal of Youth Research, 13:2, 147-166.
 • Rastas, Anna (2005) Kulttuurit ja erot haastattelutilanteissa. In Ruusuvuori, Johanna and Liisa Tiittula (eds) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 78-102.
 • Tiittula, Liisa, Anna Rastas and Johanna Ruusuvuori (2005) Kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta tietokonevälitteiseen viestintään. Virtuaalihaastattelun näkymiä. In Ruusuvuori, Johanna and Liisa Tiittula (eds) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 264-271.
 • Rastas, Anna (2005) Rasismi: oppeja, asenteita, toimintaa ja seurauksia. In Rastas, Anna, Laura Huttunen and Olli Löytty (eds) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 69-116.
 • Huttunen, Laura, Olli Löytty and Anna Rastas (2005) Suomalainen monikulttuurisuus. Paikallisia ja ylirajaisia suhteita. In Rastas, Anna, Laura Huttunen and Olli Löytty (eds) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 16-40.
 • Rastas, Anna (2004) Am I Still White? Dealing with the Colour Trouble. Balayi: Culture, Law and Colonialism, 6, 94-106. .
 • Rastas, Anna (2004) Miksi rasismin kokemuksista on niin vaikea puhua? In Jokinen, Arja, Laura Huttunen and Anna Kulmala (eds) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 33-55.
 • Rastas, Anna (2003) Categorias raciais e identidades racializadas entre os jovens finlandeses. Sociedade e Cultura 5, Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, 21:1-2, 93-106.
 • Rastas, Anna (2002) Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset. Lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista. Nuorisotutkimus, 20:3, 3-17.
 • Nisula, Tapio, Anna Rastas and Kristiina Kangaspunta (1995) Perinteen puhtaus ja Somali-identiteetti. Pakolaistytöt kulttuurinsa vaalijoina. Nuorisotutkimus, 13:3, 18-29.

B Non-refereed scientific articles

 • Rastas, Anna (2017) Intersektionaalisuus kriittisen tutkimuksen ja politiikanteon välineenä (book review). Sukupuolen tutkimus, 2/2017, 83–85.
 • Rastas, Anna and Elina Seye (2011) Ammattina afrikkalaismuusikko. Musiikin suunta, 33:4, 22–36.
 • Rastas, Anna (2009) Rasismin kiistäminen suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa. In Keskinen, Suvi, Anna Rastas and Salla Tuori (eds) En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino, 47-64.
 • Keskinen, Suvi, Anna Rastas and Salla Tuori (2009) Johdanto: Suomalainen maahanmuuttokeskustelu tienhaarassa. In Suvi Keskinen, Anna Rastas and Salla Tuori (eds) En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino, 7-21.
 • Rastas, Anna (2008) Antirasistinen tutkimusagenda – etiikkaa vai politiikkaa. Sosiologia, 45:2, 149–153.
 • Rastas, Anna (2008) Lapset ja sota, tunteet ja tieto. Nuorisotutkimus, 26:2, 1-2.
 • Simola, Anna and Anna Rastas (2008) ”Jos rohkenen sanoa…”. Voiko ihonväristä puhua edistämättä rasismia? Journalismikritiikin vuosikirja 2008 / Tiedotustutkimus 2/2008. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö, Tampere, 170-178.
 • Rastas, Anna (2007) Monimerkityksinen monikulttuurisuus. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus, 25:4, 1-2.
 • Rastas, Anna (2007) Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 2:2, 40-42.
 • Rastas, Anna (2005) Kysymyksiä kenttätyöstä (book review). Sosiologia, 42:2, 151-152.

C Scientific books and edited special issues

Edited books and special issues

 • Rastas, Anna and Leila Koivunen (eds.) Marginaaleista museoihin [From Margins to Museums]. Tampere: Vastapaino.
 • Rastas, Anna and Kaarina Nikunen (eds) (2019) ‘Contemporary African and black diasporic spaces in Europe’, special issue (including 15 refereed articles). Open Cultural Studies, 3:1, 207 – 401. PDF
 • Rastas, Anna (ed.) (2013) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura.
 • Keskinen, Suvi, Anna Rastas and Salla Tuori (eds) (2009) En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino.
 • Rastas, Anna (guest-editor) ’Monikulttuurisuus’, Nuorisotutkimus, 4/2007.
 • Rastas, Anna, Laura Huttunen and Olli Löytty (eds) (2005) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.

Doctoral dissertation (monograph)

 • Rastas, Anna (2007) Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Doctoral dissertation, Introduction 186 pages. Tampere University Press ja Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto.

D Publications intended for professional communities

 • Rastas, Anna (2020) Rasismikeskustelu suomalaisissa yliopistoissa. Tieteessä tapahtuu 38:2, 45-49.
 • Rastas, Anna (2018) Kun pelkkä rakkaus ei riitä. Rasismi adoptioperheiden arjessa. Adoptioperheet 1/18: Adoptioperhe lastensuojelun asiakkaana. Adoptioperheet ry. Pages 21-23.
 • Tutkija kaipaa lisää näkökulmia. In Ei niin musta-valkoista. Mediasta, rasismista ja vähemmistöistä toimittajien omin sanoin. Suomen Punainen Risti 2015, 16 – 18. (Edited by Heta Muurinen, based on the text I wrote).
 • Rastas, Anna (2010) Rasismi haasteena kouluyhteisössä. In Immonen-Oikkonen, Pirjo (ed.) Monikulttuurinen kouluyhteisö. Helsinki: Opetushallitus, 40-44.

E Publications intended for the general public, related to my studies

 • Rastas, Anna (2019) Lessons to Learn from the Story of Rosa. In Kaartinen, Marjo, Leila Koivunen and Shiweda Napandulwe (eds) Intertwined Histories. 150 years of Finnish-Namibian Relations. University of Turku, 53-59.
 • Rastas, Anna (2017) Kun pelkkä rakkaus ei riitä. Rasismi adoptioperheiden arjessa. Article (4 pages) on the Adoptioperheet ry website.
 • Afrikka Suomessa -opetusmateriaali.  Education package for schools, based on the African presence in Finland exhibition at The Finnish Labour Museum Werstas (28.4. – 8. 11. 2015). Edited by Wisam Elfadl, Hanna Niittymäki and Warda Ahmed.
 • Rastas, Anna (2013) African diaspora in Finland. In Encyclopedia of Afroeuropean Studies. Published by the international Afroeuropean Cultures and Identities – research programme, Universidad de León, Spain.
 • Rastas, Anna (2010) Heidän tarinoitaan…vai meidän tarinamme? In Marttinen, Irma (ed.) Minun tarinani. Helsinki: Yhteiset lapsemme ry, 6-7.
 • Rastas, Anna (2007) Tarkkailua, kuuntelemista vai myötäelämistä. Nuorisotutkimuksen verkkojulkaisu.

F Public artistic and design activities

 • Rastas, Anna (2015) Manuscript for the African presence in Finland exhibition at The Finnish Labour Museum Werstas (28.4. – 8. 11. 2015).

Translations

 • Beezmohun, Sharmilla (2013) Puuttuva peilikuva. Etniset vähemmistöt brittiläisessä lastenkirjallisuudessa. [Ethnic minorities in British literature for children]. In Rastas, Anna (ed.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura, 246-263. Translated by Anna Rastas and Päivi Kouki. [Original: Beezmohun, Sharmilla: No reflection: Remembering a reading childhood in London.]
 • Malkki, Liisa (2012) Perinteet ja improvisointi etnografisessa tutkimuksessa. In Huttunen, Laura (ed.) Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Tampere: Vastapaino, 176–208 ja 240–248. Translated by Anna Rastas. [Original: Malkki, Liisa (2007) Tradition and Improvisation in Ethnographic Field Research. In Cerwonka, Allaine and Liisa Malkki (2007) Improvising theory. Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork. Chicago: University of Chicago Press, 162–187.]