Julkaisuluettelo

Monet julkaisuista luettavissa ja ladattavissa Academia.edu -sivullani tai, uusimmat ResearchGate-sivullani.

Päivitetty 10.10.2020

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit tieteellisissä journaaleissa ja toimitetuissa teoksissa

 • Rastas, Anna (2021) Museot, rasismi ja antirasismi. Teoksessa Rastas, Anna & Leila Koivunen (toim.) Marginaaleista museoihin. Tampere: Vastapaino, 163 – 191.
 • Rastas, Anna & Leila Koivunen & Kalle Kallio (2021) Vastuullinen museotyö. Marginaalien tunnistamisesta vähemmistöjen mukaan ottamiseen ja dekolonisointiprojekteihin. Teoksessa Rastas, Anna & Leila Koivunen (toim) Marginaaleista museoihin. Tampere: Vastapaino, 21 – 56.
 • Rastas, Anna & Poelman, Sanna (2021) Suomalaisen Sosiologian värisokea piste. Sosiologia 1/2021: 3-20.
 • Koivunen, Leila ja Anna Rastas (2020) Suomalaisen historiantutkimuksen uusi käänne? Kolonialismikeskustelujen kotouttaminen Suomea koskevaan tutkimukseen. Historiallinen aikakauskirja 118:4, 427-437.
 • Rastas, Anna (2020): Diaspora Childhoods. In Erica Burman and Dan Cook (eds) The SAGE Encyclopedia of Children and Childhood Studies.
 • Rastas, Anna (2020) Involving diaspora communities through action research. A collaborative museum exhibition on the African presence in Finland. In Espinoza Garrido, Felipe, Caroline Koegler, Deborah Nyangulu and Mark U. Stein. (eds) Locating African European Studies. London, Routledge, 79-91.
 • Rastas, Anna and Kaarina Nikunen (2019) Introduction: Contemporary African and Black Diasporic Spaces in Europe. Open Cultural Studies, 2019:3, 207-218. DOI: doi.org/10.1515/culture-2019-0019
 • Rastas, Anna ja Elina Seye (2019) Music and Anti-Racism: Musicians’ Involvement in Anti-Racist Spaces. Popular Music and Society. Popular Music & Society, 42(5), 592-610. Published online: 22 Oct 2018
 • Rastas, Anna (2019) The emergence of race as a social category in Northern Europe. In Essed, Philomena, Karen Farquharson, Kathryn Pillay and Elisa Joy White (eds) Relating Worlds of Racism: Dehumanization, Belonging and the Normativity of European Whiteness. Cham: Palgrave Macmillan, 357–381.
 • Rastas, Anna ja Leena Peltokangas (2018) Rosan jäljillä kolmella mantereella. Tulkintoja ylirajaisuudesta ja muuttuvasta suomalaisuudesta. Teoksessa Lamberg, Marko, Ulla Piela ja Hanna Snellman (toim.) Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97. Helsinki, Suomen Kirjallisuuden Seura, 86–103.
 • Rastas, Anna (2016) Toimijuus edellä. Näyttely analyysina yhteisöistä ja kulttuurisista muutoksista. Teoksessa Jouhki, Jukka ja Tytti Steel (toim.) Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Ethnos-toimite 18. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.: Helsinki, 125–164.
 • Rastas, Anna ja Elina Seye (2016) Music as a site for Africanness and Diaspora Cultures: African Musicians in the White Landscape of Finland. African and Black Diaspora: An International Journal, 9:1, 82-95. DOI: 10.1080/17528631.2015.1055652
 • Rastas, Anna (2014) Talking Back: Voices from the African Diaspora in Finland. In McEachrane, Michael (ed.) Afro-Nordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe. London and New York: Routledge, 187-207.
 • Rastas, Anna (2013) Ethnic identities and transnational subjectivities. In Spickard, Paul (ed.) Multiple Identities: Migrants, Ethnicity, and Membership. Bloomington: Indiana University Press, 41-60.
 • Rastas, Anna (2013) Nimeämisen politiikka ja rasismin rajaamat sosiaaliset suhteet. Teoksessa Lehtonen, Mikko (toim.) Liikkuva maailma. Liike, rajat ja tieto. Tampere: Vastapaino, 153-175.
 • Rastas, Anna (2013) Alille, Ainolle, Fatimalle ja Villelle. Suomalainen lapsilukija afrikkalaisten diasporasta. Teoksessa Rastas, Anna (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 83-114.
 • Heikkilä-Halttunen, Päivi ja Anna Rastas (2013) Lastenkirja maahanmuuttajana. Kuinka etiopialaiset sadut ja tarinat kääntyvät suomalaiseen kulttuuriin. Teoksessa Rastas, Anna (toim.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 215-238.
 • Rastas, Anna (2013) Transznacionális gyökerek és rasszizmus a gyerekek és a fiatalok körében. In Domokos, Johanna (ed.) Finnek? Tanulmányok a multikulturális Finnországról [Finns? Studies on multicultural Finland, 378 p.] Ambroobook Kiadó. [Hungarian publisher]
 • Rastas, Anna (2012) Reading history through Finnish exceptionalism. In Loftsdottir, Kristin and Lars Jensen (eds) Whiteness and Postcolonialism in the Nordic Countries: Exceptionalism, migrant others and national identities. Burlington, VT: Ashgate, 89-103.
 • Rastas, Anna (2011) Writing our future history together: Applying participatory methods in research on African Diaspora in Finland. In Brancato, Sabrina (ed.) Afroeuropean Configurations: readings and projects. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 98-120.
 • Löytty, Olli & Anna Rastas (2011) Afrikka Suomesta katsottuna. Teoksessa Teppo, Annika (toim.) Afrikan aika – näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 23-37.
 • Rastas, Anna (2010) Haastatteluaineistojen monet tehtävät etnografisessa tutkimuksessa. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna, Pirjo Nikander ja Matti Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 64-89.
 • Rastas, Anna ja Jarkko Päivärinta (2010) Vastapuhetta afrikkalaisten diasporasta Suomessa. Kulttuurintutkimus, 27:4, 45-63.
 • Rastas, Anna (2009) Racism in the everyday life of Finnish children with transnational roots. Barn – Nordic Journal of Child Research, 1/2009, 29-43.
 • Rastas, Anna (2008) Kuinka rasismi värittää kulttuureja ja identiteettejä. Teoksessa Lahikainen, Anja-Riitta, Raija-Leena Punamäki ja Tuula Tamminen (toim.) Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: WSOY, 245-265.
 • Rastas, Anna (2007) Neutraalisti rasistinen? Erään sanan politiikkaa. Teoksessa Kuortti, Joel, Mikko Lehtonen ja Olli Löytty (toim.) Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 119-141.
 • Rastas, Anna (2005) Racialising categorization among young people in Finland. YOUNG: Nordic Journal of Youth Research, 13:2, 147-166.
 • Rastas, Anna (2005) Kulttuurit ja erot haastattelutilanteissa. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna ja Liisa Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 78-102.
 • Tiittula, Liisa, Anna Rastas ja Johanna Ruusuvuori (2005) Kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta tietokonevälitteiseen viestintään. Virtuaalihaastattelun näkymiä. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna ja Liisa Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 264-271.
 • Rastas, Anna (2005) Rasismi: oppeja, asenteita, toimintaa ja seurauksia. Teoksessa Rastas, Anna, Laura Huttunen ja Olli Löytty (toim.) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 69-116.
 • Huttunen, Laura, Olli Löytty ja Anna Rastas (2005) Suomalainen monikulttuurisuus. Paikallisia ja ylirajaisia suhteita. Teoksessa Rastas, Anna, Laura Huttunen ja Olli Löytty (toim.) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 16-40.
 • Rastas, Anna (2004) Am I Still White? Dealing with the Colour Trouble. Balayi: Culture, Law and Colonialism, 6, 94-106.
 • Rastas, Anna (2004) Miksi rasismin kokemuksista on niin vaikea puhua? Teoksessa Jokinen, Arja, Laura Huttunen ja Anna Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 33-55.
 • Rastas, Anna (2003) Categorias raciais e identidades racializadas entre os jovens finlandeses. Sociedade e Cultura 5, Cadernos do Noroeste, Série Sociologia, 21:1-2, 93-106.
 • Rastas, Anna (2002) Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset. Lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista. Nuorisotutkimus, 20:3, 3-17.
 • Nisula, Tapio, Anna Rastas ja Kristiina Kangaspunta (1995) Perinteen puhtaus ja Somali-identiteetti. Pakolaistytöt kulttuurinsa vaalijoina. Nuorisotutkimus, 13:3, 18-29.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Rastas, Anna (2017) Intersektionaalisuus kriittisen tutkimuksen ja politiikanteon välineenä (kirja-arvio). Sukupuolen tutkimus, 2/2017, 83–85.
 • Rastas, Anna ja Elina Seye (2011) Ammattina afrikkalaismuusikko. Musiikin suunta, 33:4, 22–36.
 • Rastas, Anna (2009) Rasismin kiistäminen suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa. Teoksessa Keskinen, Suvi, Anna Rastas ja Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino, 47-64.
 • Keskinen, Suvi, Anna Rastas ja Salla Tuori (2009) Johdanto: Suomalainen maahanmuuttokeskustelu tienhaarassa. Teoksessa Suvi Keskinen, Anna Rastas ja Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino, 7-21.
 • Rastas, Anna (2008) Antirasistinen tutkimusagenda – etiikkaa vai politiikkaa. Sosiologia, 45:2, 149–153.
 • Rastas, Anna (2008) Lapset ja sota, tunteet ja tieto. Nuorisotutkimus, 26:2, 1-2.
 • Simola, Anna ja Anna Rastas (2008) ”Jos rohkenen sanoa…”. Voiko ihonväristä puhua edistämättä rasismia? Journalismikritiikin vuosikirja 2008 / Tiedotustutkimus 2/2008. Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö, Tampere, 170-178.
 • Rastas, Anna (2007) Monimerkityksinen monikulttuurisuus. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus, 25:4, 1-2.
 • Rastas, Anna (2007) Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Lectio praecursoria. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 2:2, 40-42.
 • Rastas, Anna (2005) Kysymyksiä kenttätyöstä (kirja-arvio). Sosiologia, 42:2, 151-152.

C Tieteelliset kirjat ja toimitetut tieteellisten aikakauslehtien erikoisnumerot

Toimitetut kirjat ja tieteellisten aikakauslehtien erikoisnumerot

 • Teoksessa Rastas, Anna & Leila Koivunen (toim) Marginaaleista museoihin. Tampere: Vastapaino.
 • Rastas, Anna and Kaarina Nikunen (eds) (2019) ‘Contemporary African and black diasporic spaces in Europe’, special issue (including 15 refereed articles). Open Cultural Studies, 3:1, 207 – 401. PDF
 • Rastas, Anna (toim.) (2013) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura.
 • Keskinen, Suvi, Anna Rastas ja Salla Tuori (toim.) (2009) En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino.
 • Rastas, Anna (erikoisnumeron vast. toim.) ’Monikulttuurisuus’, Nuorisotutkimus, 4/2007.
 • Rastas, Anna, Laura Huttunen ja Olli Löytty (toim.) (2005) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino.

Monografiat

 • Rastas, Anna (2007) Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Artikkeliväitöskirjan johdanto-osa, 186 sivua. Tampere University Press ja Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhöni

 • Rastas, Anna (2019) Lessons to Learn from the Story of Rosa. In Kaartinen, Marjo, Leila Koivunen ja Shiweda Napandulwe (eds) Intertwined Histories. 150 years of Finnish-Namibian Relations. University of Turku, 53-59.
 • Rastas, Anna (2017) Kun pelkkä rakkaus ei riitä. Rasismi adoptioperheiden arjessa. Artikkeli (4 s.) Adoptioperheet ry:n kotisivuilla.
 • Afrikka Suomessa -opetusmateriaali. Käsikirjoittamaani Afrikka Suomessa -näyttelyn (Työväenmuseo Werstas 28.4. – 8. 11. 2015) pohjalta tehty opetusmateriaalipaketti Työväenmuseo Werstaan sivuilla. Toim. Wisam Elfadl, Hanna Niittymäki ja Warda Ahmed, osallistuin kyseisen kokonaisuuden suunnitteluun, osa teksteistä kirjoittamiani.
 • Rastas, Anna (2013) African diaspora in Finland. In Encyclopedia of Afroeuropean Studies. Published by the international Afroeuropean Cultures and Identities – research programme, Universidad de León, Spain.
 • Rastas, Anna (2010) Heidän tarinoitaan…vai meidän tarinamme? Teoksessa Marttinen, Irma (toim.) Minun tarinani. Helsinki: Yhteiset lapsemme ry, 6-7.
 • Rastas, Anna (2007) Tarkkailua, kuuntelemista vai myötäelämistä. Nuorisotutkimuksen verkkojulkaisu. Kommentti.

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

 • Rastas, Anna (2015) Käsikirjoitus. Afrikka Suomessa näyttely, Työväenmuseo Werstas (28.4. – 8. 11. 2015). Osallistuin aktiivisesti myös käsikirjoittamani Afrikka Suomessa näyttelyn visuaalisen ja muun toteutuksen, myös opastuksen ja oheisohjelman suunnitteluun.

G Opinnäytteet

G2 Pro gradu tutkielma

 • Rastas, Anna (1994) Somalinaisena Suomessa. Julkaisematon pro gradu tutkielma. Arvosana: Magna cum laude approbatur.

G5 Väitöskirja

 • Rastas, Anna (2007) Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Väitöskirja. Artikkeliväitöstutkimuksen erikseen julkaistu yhteenveto-osa, Tampere University Press ja Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto. (186 sivua) Arvosana: Laudatur.

Käännökset

 • Beezmohun, Sharmilla (2013) Puuttuva peilikuva. Etniset vähemmistöt brittiläisessä lastenkirjallisuudessa. [Ethnic minorities in British literature for children]. Teoksessa Rastas, Anna (ed.) Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura, 246-263. Kääntäneet Anna Rastas and Päivi Kouki. [Alkuperäinen: Beezmohun, Sharmilla: No reflection: Remembering a reading childhood in London.]
 • Malkki, Liisa (2012) Perinteet ja improvisointi etnografisessa tutkimuksessa. Teoksessa Huttunen, Laura (toim.) Kulttuuri, paikka ja muuttoliike. Tampere: Vastapaino, 176–208 ja 240–248. Kääntänyt Anna Rastas. [Alkuperäinen: Malkki, Liisa (2007) Tradition and Improvisation in Ethnographic Field Research. In Cerwonka, Allaine and Liisa Malkki (2007) Improvising theory. Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork. Chicago: University of Chicago Press, 162–187.]